Управление образования
АМО «Окинский район»

Республики Бурятия

«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». БҮГЭДЭ БУРЯАДАЙ ҺУРГУУЛИНУУДАЙ ХООРОНДО ИВАЛГЫН ДАСАНДА ҮНГЭРЖЭ БАЙДАГ XХ НААДАНАЙ ДҮНГҮҮД

XХ заншалта наадан ноябриин 24-нэй үдэр Ивалгын дасанда үнгэрбэ. Энэ үдэр Буряад Уласай аймагуудай, Улаан-Үдэ хотын, Үбэр-Байгалай хизаарай 53 һургуулинууд сугларжа мүрысэбэд. Ахын аймагhаа нааданда Өөрлигэй дунда һургуули хабаадаа. Энэ нааданда хабаадахын тула hургуулиин багшанар эдэбхитэйгээр туhа хγргɵɵ. Эдэнэй тоодо Хумаев Бэлигто Сырендоржиевич, Зандеева Ринчима Александровна, Шагдурова Ажигма Прокопьевна.

Тиигээд 79,3 оноотойгоор VI hуури эзэлээ. Хγтэлбэрилэгшэ - Самбялова Мария Николаевна, Ошорова Октябрина Жаргаловна буряад хэлэ ба бэшэгэй багшанар.

Наадануудай Ивалгын дасанда үнгэрһэнэй хойто үдэр мүн лэ заншалта ёһоороо Буряадай гүрэнэй сэнхир дэлгэстэ хоёр сагай туршада сэхэ дамжуулгада хабаадажа, мүрысөөн үргэлжэлөө.

Энэ удаа, декабриин 24-дэ энэ дамжуулга 11 сагһаа 13 саг болотор үргэлжэлһэн байна. Эндэ мүн лэ заншалта ёһоороо 6 бүлэг боложо һубаарһан бүлэгүүд хоорондо баһал мүрысөөн үнгэргэгдэжэ, шангай IV һуури эзэлээ.

 

 

XXI заншалта нааданда Бурунголой дунда hургуули хабаадаха. Амжалта хγсэнэбди.