Управление образования
АМО «Окинский район»

Республики Бурятия

«ТҮРЭЛ БУРЯАД ОРОНОО ДУУЛАН, ТҮҮРЭЭН МАГТАЯ!»

Хүүгэдэй сэсэрлигтэ ябадаг 4-5-6 наhатай багашуулай дунда буряад хэлэнэй үдэрнүүдтэ зорюулагдаhан, «Түрэл Буряад ороноо дуулан, түүрээн магтанаб!» гэhэн Ахын аймаг соо заочно мүрысөөн «Хараасгай» сэсэрлиг унгэргэбэ. Мʏрысɵɵндэ багахан ʏхибʏʏд Аха тухай, али гэбэл Ахын аймагай уран бэшэгшын бэщэhэн шулэг уран гоеор уншаха гэжэ, гол зорилго табиhан байна.

Энэ мʏрысɵɵндэ 25 ʏхибʏʏд хабаадаба.

МБДОУ «Детский сад «Улыбка» - 9 ʏхибʏʏд,

МБДОУ «Детский сад «Туяа» - 2 ʏхибʏʏд,

МАДОУ «Детский сад «Хараасгай» - 8 ʏхибʏʏд,

МАДОУ Детский сад «Солнышко» - 4 ʏхибʏʏд,

Бурунгольская СОШ – 2 ʏхибʏʏд,

Башуулсооhоо 4 наhатай- 5ʏхибʏʏд, 5 наhатай– 14, 6 наhатай– 6.

 

Жюриингэшʏʏд - Управление образованиин мэргэжэлтэд Цыбденова А.Д, Гомбоева В.П., «Хараасгай» сэсэрлигэй дарга Лыгденова Б.С., анхаралтайгаар ʏхибʏʏдэй шулэг уншалгые хаража, дʏнгаргаба:

4 ʏхиʏʏдсооhоо:

1 hуури– Алтаева София, д.с. «Хараасгай», 98 б.

3 hуури-  Мунконова Должил, д.с. «Туяа», 86 б.

 

5ʏхиʏʏдсооhоо:

1 hуури– Гомбоева Алия, д.с. «Солнышко»,100 б.

1 hуури- Хандакова Адислана, д.с. «Хараасгай»,97 б.

2 hуури– Лопсонов Батор ,д.с. «Солнышко», 91 б.

2 hуури– Тарханова Дарюна, д.с. «Хараасгай», 90 б.

Yнэмшэлгэ: ПутункеевЭрдэни, Самбялова Саяна, д.с. «Хараасгай»

 

6 ʏхиʏʏдсооhоо:

1 hуури– Хумаева Дарюна, д.с. «Хараасгай»,100 б.

1 hуури– Гомбоев Альберт, д.с. «Хараасгай»,95 б.

2 hуури– Манханов Соел, д.с. «Солнышко», 94 б.

2 hуури– Шагдурова Нарана, д.с. «Солнышко», 93 б.

Yнэмшэлгэ: Аюшеев Лыгден, д.с. «Хараасгай»

 

 «Ахын аймаг» гэhэн муниципальна байгууламжын захиргаан, ба мурысɵɵн эмхидэгшэд эдирхэн шулэг уншагшадые, тэдэнэй хумʏʏжʏʏлэгшэдые баярайбэшэг, ба  багахан гарай бэлэгуудые бэлэг болгон бариба.